قهرمان(۲۱)

عنوانقهرمان(۲۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمثقالی, فرشید
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٢-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٤٩

شماره صفحهص [٢١]
وضعیت رنگ

نقاشی(آب مرکب)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, فرشید مثقالی, قهرمان, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
قهرمان(۲۱)