قطعنامه ی ششمین گردهم آیی کتابداران روستائی کانون

عنوانقطعنامه ی ششمین گردهم آیی کتابداران روستائی کانون
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
عنوان فرعیتهران - شهریور ماه ۱۳۵۴ "
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

شهریور ماه ۱۳۵۴

شماره

دوره هشتم ش ۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴-۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعسمینار کتابداران شهرستان های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ششمین: ۱۳۵۴: تهران), قطعنامه ها, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابداران, مقاله
متن کامل

متن قطعنامه ی کتابداران کتابخانه های شهرستان کانون در پایان ششمین گردهم آیی.