قصه های عامیانه در مثنوی مولوی

عنوانقصه های عامیانه در مثنوی مولوی
گونهمقاله
شماره دسترسی١٤٧٤٣
نویسندگانمارزلف, اولریش, صادقی, مسعود
ناشرفصلنامه فرهنگ مردم
سال تولد۱۳۸۱
تاریخ نشر

پاییز و زمستان ١٣٨١

شماره

س ١ ش ٤،٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٦٢-٧٢
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم: مسعود صادقی

موضوعجلال الدین محمد بن محمد مولوی, مارزلف، اولریش, مثنوی معنوی (کتاب), مسعود صادقی
متن کامل

بررسی منابع الهام بخش قصه های مولوی در مثنوی و نقش میانجی مثنوی مولوی در انتقال قصه های سنتی زبان فارسی.Sports News | Best Selling Air Jordan 1 Mid Light Smoke Grey For Sale 554724-092