قصه عمه گرگ و روباه و حکایت جام و قلیان و پند و نصیحت الحکماء و افسانه مرد حاجی با کمال (۴)

قصه عمه گرگ و روباه و حکایت جام و قلیان و پند و نصیحت الحکماء و افسانه مرد حاجی
عنوانقصه عمه گرگ و روباه و حکایت جام و قلیان و پند و نصیحت الحکماء و افسانه مرد حاجی با کمال (۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٥ق.-١٣١٥ش

شماره صفحهص٤
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٢/٢*٥/٥
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, قصه عمه گرگ و روباه وحکایت جام و قلیان و پند و نصیحت الحکماء و افسانه مرد حاجی با کمال, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل