قراردادهمکاری با وزارت فرهنگ

عنوانقراردادهمکاری با وزارت فرهنگ
گونهسند
شماره دسترسی۲۳۷ت
فرستندهوزارت فرهنگ,
گیرندهبنی احمد, ابراهیم
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۲۰
تاریخ نشر

۶اردیبهشت۱۳۲۰

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, منابع نوشتاری, وزارت فرهنگ
متن کامل

ق‍رارداد ت‍ال‍ی‍ف‌ ق‍س‍م‍ت‌ رس‍م‌ و ن‍ق‍اش‍ی‌ کتاب های ش‍ش‌ س‍ال‍ه‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ بین وزرات فرهنگ وابراهیم بنی احمد