قدیمیترین شعر برای کودکان

عنوانقدیمیترین شعر برای کودکان
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۵۱ن ا
نویسندگانطاهباز, سیروس
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۸-۱۳۷۷

ناشرفصلنامه کانون
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۵۶

شماره

دوره ي دوم ش ۳و۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۳-۵۶
موضوعادبیات كودكان, ايرج ميرزا, دولت آبادی، يحيی, شاعر, شعر, طاهباز، سيروس, فصلنامه کانون, محمد تقی بهار, محمود خان ملک الشعرا, مقاله, نیما یوشیج, هدايت، مهديقلي
متن کامل

معرفی و اشاره ای کوتاه به آثار اولین شاعران ایرانی که اشعاری ویژه ی کودکان سرودند که ایرج میرزا، یحیی دولت آبادی، مهدیقلی خان هدایت، محمد تقی بهار و نیما یوشیج می باشند. پس از آن با استفاده از یادداشت های نیما یوشیج شاعری دیگر به نام محمود خان ملک الشعرا معرفی شده و نمونه هایی از اشعار او همراه با کپی صفحه ای از دستنویس شعر این شاعر ارائه شده است و بر اساس اسناد و مدارک شعر او قدیمی ترین شعر فارسی برای کودکان معرفی شده است.Sportswear Design | Women's Nike Air Force 1 Shadow trainers - Latest Releases , Ietp