عمو نوروز(۱۶)

عنوانعمو نوروز(۱۶)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمثقالی, فرشید
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٢-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥١

شماره صفحهص ١٦
وضعیت رنگ

کلاڑ و نقاشی

موضوعتصویر, تصویر کتاب, عمو نوروز, فرشید مثقالی, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
عمو نوروز(۱۶)