علیت در داستان های کودکان

عنوانعلیت در داستان های کودکان
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانمرادی, شهپر, نیک گهر,
متن کامل

بررسی کوتاه تاریخچه ی ادبیات کودکان در ایران، تفاوت داستان های شفاهی و مکتوب، تحلیل داستان های کودکان بر اساس انواع علیت انجام شده، دیدگاه‌های پیاژه درباره‌ی پیدایش و تحول علیت در سنین مختلف کودکی و انواع علیت با ذکر مثال از کتاب های کودکان.