شهر ماران(۱۶)

عنوانشهر ماران(۱۶)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمثقالی, فرشید
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٢-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٣

شماره صفحهص١٦
وضعیت رنگ

نقاشی(جوهر رنگی وپاستل گچی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, شهر ماران, فرشید مثقالی, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
شهر ماران(۱۶)