شناخت هنر کودک: کودکان و ادبیات کهن: تکه هایی از متون

عنوانشناخت هنر کودک: کودکان و ادبیات کهن: تکه هایی از متون
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۴۲۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
موضوعجلال الدین محمد بن محمد مولوی, رستاخیز, سعدی، مصلح بن عبدالله, مقاله
متن کامل

اطلاعاتی درباره ی ادبیات کودک پیش از مشروطیت و کم توجهی شاعران و نویسندگان آن دوره به کودکان، همراه با ارائه ی مطالبی درباره ی کودکان در آثار مولوی، محمد غزالی، سعدی.