شرعیات

عنوانشرعیات
گونهکتاب
شماره دسترسی۸۴د
پدیدآورندگانرشدیه, حسن
تاریخ تولد - وفات

۱۲۲۹-١٣٢٢

پدیدآورندگان همکارمجدالدین,
عنوان فرعیسال دوم
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: شرعیات: "سال اول" و "سال دوم"

ناشرادب، مطبعه برادران باقرزاده
مکان انتشارطهران
سال انتشار۱۲۹۳
تعداد صفحه٤٨ص
اندازه١٧*١١س.م
پدیدآورندگان

تالیف حسن رشدیه؛ كاتب مجدالدین

موضوعاتب مجدالدین, حسن رشدیه, کتاب, کتاب درسی, کتاب‌ دینی, كتاب‌ دینی, میر
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگى

بهاء

٣ عباسى

متن کامل

مجموعه ی ۴۸ درس ساده در باب شرعیات براى آموزش در مدارس.