شب استعمار

عنوانشب استعمار
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٦٥٦ک
پدیدآورندگانشهیدی, علیرضا
ناشربی نا
مکان انتشاربی جا
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه٢٩ص
اندازه١٦*٣/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

نوشته علیرضا شهیدی

موضوعادبیات تالیف, بی نا, علیرضا شهیدی, کتاب, مجموعه ها, منظومه داستانی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٣٥ ریال

متن کامل

مجموعه ی ۳ شعر، شامل: شب استعمار؛ ارباب و رعیت؛ نورهدایت.Nike Sneakers | Best Running Shoes for Men 2021 , Buyer's Guide , Worldarchitecturefestival