س‍ه‌ ب‍چ‍ه‌ ف‍ی‍ل‌(۹)

عنوانس‍ه‌ ب‍چ‍ه‌ ف‍ی‍ل‌(۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمشیر, حسین
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص٩
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ )

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, حسین مشیر, سه بچه فیل, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
س‍ه‌ ب‍چ‍ه‌ ف‍ی‍ل‌(۹)