س‍ه‌ ب‍چ‍ه‌ ف‍ی‍ل‌(۵)

عنوانس‍ه‌ ب‍چ‍ه‌ ف‍ی‍ل‌(۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمشیر, حسین
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص٥
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, حسین مشیر, سه بچه فیل, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
س‍ه‌ ب‍چ‍ه‌ ف‍ی‍ل‌(۵)