سیگالو بکوهستان میرود

عنوانسیگالو بکوهستان میرود
گونهکتاب
شماره دسترسی١٢٣١ک
پدیدآورندگانکلمون, ماری
پدیدآورندگان همکارروژان,, دانیا, محمد تقی
ناشرسعیدی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٤ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ماری کلمون؛ تصاویر از روژان؛ برگردان محمدتقی دانیا

موضوعادبیات ترجمه, روژان, سعیدی, کتاب, ماری کلمون, محمدتقی دانیا
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگی)

متن کامل