سیگارهای فرعون(۴۷)

سیگارهای فرعون(۴۷)
عنوانسیگارهای فرعون(۴۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۸

شماره صفحهص۴۷
وضعیت رنگ

نقاشی(قلم فلزی و آبرنگ)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, سیگارهای فرعون, کمیک استریپ, منابع دیداری
متن کامل