سینمائی : فستیوال گرنوبل

عنوانسینمائی : فستیوال گرنوبل
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

دی ۱۳۵۰

شماره

دوره چهارم ش ۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۲
موضوعفستیوال ملی و بین المللی فیلم های کوتاه (اولین: گرنوبل، فرانسه), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

فهرست ده فیلم از مرکز سینمای کانون که برای شرکت در اولین فستیوال ملی و بین المللی فیلم های کوتاه به شهر گرنوبل فرانسه ارسال شده است.