سوادآموزی همگانی و دانشسرای عالی

عنوانسوادآموزی همگانی و دانشسرای عالی
گونهمقاله
نویسندگانهوشیار, محمد باقر
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۳-۱۳۳۶

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۷
تاریخ نشر

آبان ۱۳۲۷

شماره

دوره۲۳ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۱۳
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, محمد ب‍اق‍ر ه‍وش‍ی‍ار, مقاله
متن کامل

سه موضوع مهم در میان مشکلات فرهنگی وجود دارد : باسوادی، تعلیمات اجباری و موضوع دانشسراها به خصوص دانشسرای عالی.jordan release date | Nike nike air max paris 1 patch 2017 , Sneakers , Ietp STORE