سمپوزیوم آسیایی

عنوانسمپوزیوم آسیایی
گونهمقاله
نویسندگانپیرنیا, داریوش
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

آبان و آذر ۱۳۴۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵، ۶۶
موضوعانجمن های اولیا و مربیان, داریوش پیرنیا, سمپوزیوم آسیایی انجمن های ملی اولیا و مربیان (۱۳۴۸: تهران), مقاله, مکتب مام
متن کامل

گزارشی از برگزاری سمپوزیوم آسیایی انجمن های ملی اولیا و مربیان در تهران که به عنوان مرکز آسیایی انجمنهای ملی اولیا و مربیان انتخاب شده است و به تصمیمات و توصیه هایی که در این سمپوزیوم شکل گرفت، اشاره کرده است. در پایان به مسئولیت ایران در زمینه پرداختن به مسائل آموزشی تربیتی کشورهای آسیایی و در نتیجه انتشار ماهانه نشریه مکتب مام اشاره کرده است.