سرگذشت کشور کوچک(۲۳)

عنوانسرگذشت کشور کوچک(۲۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگررمضانی, ژن
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۰

شماره صفحهص۲۳
وضعیت رنگ

نقاشی(پاستل)

موضوعپاستل, تصویر, تصویر کتاب, ژن رمضانی, سرگذشت کشور کوچک, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
سرگذشت کشور کوچک(۲۳)