سال جهانی کودک ۱۹۷۹ (دیماه ۲۵۳۷-۲۵۳۸)

عنوانسال جهانی کودک ۱۹۷۹ (دیماه ۲۵۳۷-۲۵۳۸)
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانمیرزایی, علی
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

اسفند ماه ۱۳۵۶

شماره

دوره دهم ش ۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۲۳]
موضوعسال جهانی کودک (۱۹۷۹), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله, میرزایی، علی
متن کامل

اعلام نام گذاری سال ۱۹۷۹ به نام سال جهانی کودک از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد. پس از آن معرفی برنامه هایی که کانون در دست اجرا دارد تا به مناسبت سال جهانی کودک به مرحله اجرا درآیند.