سازمان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

عنوانسازمان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
شماره دسترسی١٠ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

١٤ فروردین ١٣٤٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٨
موضوعکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), کتابشناسی, مقاله
متن کامل

اشاره به وظیفه ی کانون در ایجاد کتابخانه برای کودکان و مشکلات کمبود کتاب مناسب کودکان که سبب شده کانون دست به ایجاد یک مرکز انتشارات بزند. سپس بیان خط مشی این مرکز و در ادامه ارائه ی فهرست انتشارات کانون تا زمان چاپ مقاله.