زن‍گ‌ اول‌

عنوانزن‍گ‌ اول‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۳۰۹۵ک
پدیدآورندگانشریفی نیا, محمد رضا
تاریخ تولد - وفات

۱۳۳۴-

پدیدآورندگان همکارحاجیان, هدی
عنوان فرعیدروغ‌
ناشرس‍ب‍ز
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۲۲ ص
اندازه۲۴*۱۷س.م
پدیدآورندگان

از م‍ح‍م‍د رض‍ا ش‍ری‍ف‍ی ‌ن‍ی‍ا و ه‍دی‌ ح‍اج‍ی‍ان‌

موضوعادبیات تالیف, سبز, شعر, کتاب, مجموعه ها, م‍ح‍م‍د رض‍ا ش‍ری‍ف‍ی ‌ن‍ی‍ا, محمد رضا شریفی نیا, ه‍دی‌ ح‍اج‍ی‍ان‌
گروه سنی(ه)
وضعیت رنگ

مصور، عكس (سياه و سفيد)

بهاء

۲۵ريال

متن کامل

مجموعه ۶ شعر، شامل: زنگ اول فارسی؛ زنگ دوم دستور زبان؛ زنگ سوم حساب؛ و ....