زبان فارسی پایه : شعر برای کودک

عنوانزبان فارسی پایه : شعر برای کودک
گونهمقاله
ناشرراهنماي کتاب
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

دي-اسفند ۱۳۵۲

شماره

س ۱۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۷۷۱]-۷۷۷
موضوعادبیات كودكان, دولت آبادی ،‌ پروین, راهنمای کتاب, زهري، محمود, شعر, شفيعي کدکني، محمدرضا, کیانوش، محمود, مقاله
متن کامل

چند قطعه شعر از پروین دولت آبادی، محمود کیانوش، محمود زهری و محمد رضا شفیعی کدکنی برای نشان دادن موج جدید شعر کودکان و نوجوانان و اشاره به پدید آمدن رشته ی جدیدی از ادبیات برای کودکان و نوجوانان در چند سال اخیر.affiliate link trace | Archives des Sneakers