راهنمای معلم: انتخاب کتاب برای کودکان

عنوانراهنمای معلم: انتخاب کتاب برای کودکان
گونهمقاله
نویسندگانکلون, ر., لیوتل,, نوابی, داود
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

آذر ۱۳۴۹

شماره

دوره۴۰ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۰-۵۱
پدیدآورندگان

ترجمه داود نوابی

موضوعداود نوابی, ر. کلون، لیوتل, لیوتل ر. کلون, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

دراین مقاله ابتدا به هدف اصلی از ایجاد کتابخانه ی ویژه ی کودکان اشاره کرده و راه هایی را که برای رسیدن به این هدف وجود دارد را ذکر کرده است همچنین این که یک کتاب برای کودکان علاوه بر درنظر گرفتن سن کودک باید عوامل مهم دیگر مثل : موضوع و مطلب کتاب و صداقت و درستی کتاب و حقیقت آن را درنظر داشته باشد ودراین مقاله این موضوعات را مفصلاً شرح داده است . همچنین در ادامه این مقاله راجع‌به شرایط یک کتابخانه کودک مطالبی عنوان کرده و همچنین شرایط و مشخصات یک نویسنده کودک را نیز توصیف کرده است .

Running sports | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Pochta News