راهنمایی چیست ؟

عنوانراهنمایی چیست ؟
گونهمقاله
نویسندگانکظیمی, ابراهیم
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

آبان ۱۳۴۹

شماره

دوره ۴۰ ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۸-۵۳
پدیدآورندگان

ترجمه ابراهیم کظیمی

موضوعابراهیم کظیمی, ماهنامه آموزش و پرورش, مشاوره, مقاله
متن کامل

اشاره به اینکه مشاوره و راهنمایی جزئی از برنامه های تربیت هر آموزشگاه است و بررسی وظایف مشاور در آموزشگاه و نقشی که باید در مقابل معلم و دانش آموزان ایفا کند، به همراه برنامه ی یک روز کار یک مشاور در مدرسه برای نمونه.