دیداری با اهل کتاب : یادداشتی از بولونیا و استانبول

عنواندیداری با اهل کتاب : یادداشتی از بولونیا و استانبول
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانطاهباز, سیروس
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۸-۱۳۷۷

ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

اردیبهشت ماه ۱۳۵۵

شماره

دوره نهم ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳-۷
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعطاهباز، سیروس, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله, نمایشگاه بین المللی کتاب کودکان بولونیا
متن کامل

گزارشی از بازدید از نمایشگاه بولونیا و بسیاری از افراد سرشناس و دست اندرکاران بین المللی ادبیات کودکان. پس از آن دیدار از تعدادی نویسندگان ترکیه در توقف کوتاهی که در این کشور داشته است.