دو جایزه از نمایشگاه لایپزیک

عنواندو جایزه از نمایشگاه لایپزیک
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

مهر ماه ۱۳۵۶

شماره

دوره دهم ش ۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶
موضوعآذرگین، یوتا, تصویرگر, جایزه ها, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

برنده شدن نقاشی های یوتا آذرگین در نمایشگاه هنر کتاب لایپزیک آلمان و دریافت دو مدال نقره که یکی به یوتا آذرگین و دیگری به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تعلق گرفت.