در انتظار تماشای برنامه های دهمین فستیوال فیلم های کودکان

عنواندر انتظار تماشای برنامه های دهمین فستیوال فیلم های کودکان
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

مهر ماه ۱۳۵۴

شماره

دوره هشتم ش ۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳-۴
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعفستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان (دهمین: ۱۳۵۴: تهران), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

معرفی برنامه های جنبی پیش بینی شده و فیلم هایی که از ایران در دهمین فستیوال شرکت می کنند و نیز معرفی هیات داوران فستیوال.