درس نمونه فارسی در سال دوم دبیرستان

عنواندرس نمونه فارسی در سال دوم دبیرستان
گونهپایان نامه
پدیدآورندگاننوابی, داود
متن کامل

اهمیت زبان فارسی، شیوه ی آموزش آن، شرح وظایفی که معلم در این آموزش دارد و شیوه‌ای که باید در تدریس و پرسش درس زبان فارسی بکارگیرد