درباره تاریخ ادبیات کودک در ایران

عنواندرباره تاریخ ادبیات کودک در ایران
گونهمقاله
نویسندگانصادقی, فرخ
ناشرکتاب جمعه
سال تولد۱۳۵۸
تاریخ نشر

٢٧ دی ١٣٥٨

شماره

س ١ ش ٢٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٣٨-١٤٥
موضوعایران, تاریخ و نقد, صادقی، فرخ
متن کامل

این مقاله فشرده ی کتابی است در زمینه ی تحلیل تاریخی ادبیات کودک در ایران. نخست شرح کوتاهی درباره ی چگونگی پیدایش و شکل گیری ادبیات کودک در ایران داده شده، پس از آن ادبیات کودک در ایران به سه دوره ی متقدم، ترجمه و دوره ی معاصر تقسیم شده و از هر کدام توصیف و تجزیه و تحلیل کوتاهی ارائه شده است.Asics footwear | Air Jordan