درباره آموزش کتابداران

عنواندرباره آموزش کتابداران
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

اسفند ماه ۱۳۵۴

شماره

دوره هشتم ش ۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶-۱۷
موضوعکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابداران, مقاله
متن کامل

گزارشی از چگونگی آغاز به کار کتابداران، روش های آموزشی آنان، طرح جدید آموزش فرهنگی کتابداران و آماری از تعداد دوره های کارآموزی برگزار شده، و تعداد کارورزان.