دانش آموزان مدرسه‌ی ایران- سویس

دانش آموزان مدرسه‌ی ایران- سویس
عنواندانش آموزان مدرسه‌ی ایران- سویس
گونهعکس
سال انتشار۱۳۵۱
تاریخ نشر

۱۳۵۱

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه‌ ایران- سویس, مدرسه مختلط, موسیقی
منابع

تماشا، ش۶۱ (۴ خرداد ۱۳۵۱): ۶۲.

متن کامل

اجرای برنامه‌ی موسیقی کودکان