دانش‌آموزان مدرسه فرهاد همراه با خانم توران میرهادی

دانش‌آموزان مدرسه فرهاد همراه با خانم توران میرهادی
عنواندانش‌آموزان مدرسه فرهاد همراه با خانم توران میرهادی
گونهعکس
متن کامل

دانش‌آموزان مدرسه فرهاد در جشن مهرگان سال ۱۳۴۴ به همراه توران میرهادی مدیر مدرسه و اختر سلقلی برجسته‌ترین آموزگار این مدرسه که در میان کودکان ایستاده است