داستان کودکان: سزاری بدی و پاداش نیکی

عنوانداستان کودکان: سزاری بدی و پاداش نیکی
گونهمقاله
نویسندگانآفرین,
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۲۹

شماره

دوره۸ ش۲۴ (۴۰۹)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸-۱۸
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعآفرین, افسانه پریانی, افسانه شاهی, ترقی, مقاله
متن کامل

فرشته ی جنگل به پادشاه عادلی پیشنهاد می کند که می تواند سه چیز برای فرزند او فراهم کند: قدرت، ثروت، مقام. اما پادشاه از فرشته می خواهد پسرش را به راه راست هدایت کند. پسربرتخت می نشیند و به اندرزهای فرشته گوش نمی دهد. فرشته او را به جانور زشتی تبدیل می کند. شکارچیان، او را می گیرند و به باغ وحش می برند. پسر در باغ وحش نگهبانی را که پلنگی به او حمله کرده را نجات می دهد. فرشته او را به شکل سگ سفیدی درمی آورد. سگ دختر چوپان را از دست دزدان نجات می دهد. فرشته درمقابل کارهای نیکش او را به شکل اول درمی آورد و بر تخت شاهی می نشاند.Sportswear Design | NIKE