خروس زری پیرهن پری

عنوانخروس زری پیرهن پری
گونهمقاله
شماره دسترسی۹۵م
نویسندگانرعنا حسینی, کرامت
ناشرراهنمای کتاب
سال تولد۱۳۴۶
تاریخ نشر

دی ماه ۱۳۴۶

شماره

سال دهم ش ۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۱۱-۵۱۲
موضوعخروس زری پیرهن پری (کتاب), راهنمای کتاب, رعنا حسینی، کرامت, شاملو، احمد, مثقالی، فرشید, مقاله, نقد ادبی, نیل (ناشر)
متن کامل

نقد و بررسی کتاب « خروس زری پیرهن پری » نوشته ی احمد شاملو و نقاشی فرشید مثقالی که ناشر آن نیل است.Best Sneakers | Nike Shoes