خرس و زنبورها

عنوانخرس و زنبورها
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٢١١ک
پدیدآورندگانچترنور,
پدیدآورندگان همکارخداجو,
ناشرجهان کتاب (سرمد)
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٥ص
اندازه٥/١٦*٥/٢٤ س.م
پدیدآورندگان

نوشته چتر نور؛ نقاش خداجو

موضوعچتر نور, خداجو, داستان فارسی, کتاب
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

متن کامل