خرسک من (۵)

عنوانخرسک من (۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرکولمو گورتسوا, ای.
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحه[۵]
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ)

موضوعآبرنگ, ای کولموگورتسوا, تصویر, تصویر کتاب, خرسک من, داستان روسی, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
خرسک من (۵)