خبر : دبستان ‌های روستائی

عنوانخبر : دبستان ‌های روستائی
گونهمقاله
ناشراطلاعات
سال تولد۱۳۲۰
تاریخ نشر

یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۲۰

شماره

س ۱۶ ش ۴۷۰۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعاطلاعات, برنامه های درسی, مقاله, وزارت فرهنگ
متن کامل

از طرف وزارت فرهنگ به اداره‌های فرهنگ شهرستان‌ها درباره دبستان‌های روستایی ابلاغ گردیده است که حتی الامکان کودکان این دبستان‌ها با اصول کشاورزی آشنا شوند. همچنین برای این دبستان‌ها کتاب های قرائتی مخصوص تهیه شده است.Asics footwear | Nike Shoes