خبرها ... : گشایش جشنواره ی مسکو

عنوانخبرها ... : گشایش جشنواره ی مسکو
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

تیر ماه ۱۳۵۴

شماره

دوره هشتم ش ۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعجشنواره بین المللی فیلم مسکو (نهمین: ۱۹۷۵: مسکو), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

حضور کانون و چند فیلم از ایران در جشنواره ی بین المللی فیلم مسکو.