خبرها ... : پیروزی دو فیلم کانون در فستیوال مسکو

عنوانخبرها ... : پیروزی دو فیلم کانون در فستیوال مسکو
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

مرداد ماه ۱۳۵۴

شماره

دوره هشتم ش ۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعجایزه ها, جشنواره بین المللی فیلم مسکو (نهمین: ۱۹۷۵: مسکو), حسنی (فیلم), دوباره نگاه کن (فیلم), قریب، شاپور, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مثقالی، فرشید, مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

به دست آوردن جایزه ی بهترین فیلم کودک برای فیلم « دوباره نگاه کن » ساخته ی فرشید مثقالی و جایزه ی کمیته صلح در مسکو برای فیلم « حسنی » ساخته ی شاپور قریب که هر دو در مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهیه شده اند.bridge media | adidas sold 1 million dollars today Enflame Release Date - raw amber nmd laces