خبرها ... : نمایشگاه جهانی دهلی نو

عنوانخبرها ... : نمایشگاه جهانی دهلی نو
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

بهمن ماه ۱۳۵۴

شماره

دوره هشتم ش ۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۲]
موضوعکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله, نمایشگاه جهانی کتاب دهلی نو (دومین: دهلی نو، هندوستان)
متن کامل

حضور کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ایران در دومین نمایشگاه جهانی کتاب دهلی نو.