خبرها ... : دو جایزه برای فیلم هفت تیرهای چوبی

عنوانخبرها ... : دو جایزه برای فیلم هفت تیرهای چوبی
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

خرداد ماه ۱۳۵۶

شماره

دوره دهم ش ۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعجایزه ها, جشنواره جهانی فیلم های کودکان و نوجوانان (اولین: ۱۹۷۷: لوزان ، سوئیس), قریب، شاپور, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله, هفت تیرهای چوبی (فیلم)
متن کامل

فیلم « هفت تیرهای چوبی » برنده ی دو جایزه ی اول هیأت داوران نوجوانان و هیأت داوران کودکان در اولین جشنواره ی جهانی فیلم های کودکان و نوجوانان سوئیس شد. این فیلم به کارگردانی شاپور قریب در مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهیه شده است.Buy Kicks | シューズ