خبرها : جایزه عباس یمینی شریف

عنوانخبرها : جایزه عباس یمینی شریف
گونهمقاله
ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۵۴

شماره

س ۱۳ ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵
موضوعجایزه عباس یمینی شریف, شورای کتاب کودک, عباس یمینی شریف, گزارش شورای کتاب کودک, مقاله
متن کامل

عباس یمینی شریف به منظور ایجاد انگیزه در هنرمندان ایرانی برای انتشار کتاب های کودکان و نوجوانان، جایزه ای به مبلغ یکصد هزار ریال تعیین کرده که طی آیین نامه ای توزیع می شود.jordan release date | 『アディダス』に分類された記事一覧