خارپشت - سنجاب موش زمستان خواب

عنوانخارپشت - سنجاب موش زمستان خواب
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۷۰ک
پدیدآورندگان همکارسپیده,
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه(۲۴)ص
اندازه۱۶*۱۶.۵س.م
پدیدآورندگان

ترجمه سپیده

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, سپیده, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی، سیاه و سفید)

بهاء

۳۰ریال

متن کامل

آشنایی با چگونگی زندگى، مشخصات ظاهرى و محل زیست خارپشت، سنجاب و موش.Best Nike Sneakers | Supreme x Nike Air Force 1 Low 'Box Logo - White' — Ietp