حقیقت ها را با واقعیت ها اشتباه نکنیم

عنوانحقیقت ها را با واقعیت ها اشتباه نکنیم
گونهمقاله
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

نیمه اول آذر ۱۳۵۴

شماره

دوره۱۲ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱۱-۱۱۴
موضوعپیک معلم و خانواده, جامعه پذیری, مقاله
متن کامل

شیوه ی درست تربیت فرزندان برای برخورد با حقیقت ها و واقعیت های زندگی و آشنا کردن آنها با مسائل واقعی جامعه و افراد مختلفی که با آنها برخورد می کند و شیوه ی درست رفتار با آنها و نیز ساختن شخصیت خودشان.latest Running Sneakers | Nike