حرفهایی از رضا بابک

عنوانحرفهایی از رضا بابک
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۷

شماره

س۸ ش۳۶۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۰
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعتماشا, رضا بابک, کدو قلقلی و دیو (نمایش), مصاحبه ها, مقاله
متن کامل

گزارشی از صحبت های رضا بابک درباره ی تئاتر کودکان، نمایشنامه کدوقلقلی و دیو و فعالیت های او در آخرین کارش .