جوانان و مطالعه

عنوانجوانان و مطالعه
گونهمقاله
شماره دسترسی۲۴ن ا
نویسندگانریشارد, بامبرژه،, نوایی, داود
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

آبان ماه ۱۳۴۸

شماره

دوره ۳۹ ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۹-۴۰
پدیدآورندگان

ترجمه داود نوایی

موضوعبامبرژه، ریشارد, خواندن, داود نوایی, کتاب مناسب, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

اشاره به تاثیر مطالب کتاب ها بر فکر و روح کودکان و نوجوانان و بررسی ضرورت انتخاب کتاب مناسب برای مطالعه آن ها، به همراه معرفی سنجه هایی برای انتخاب کتاب مناسب.jordan Sneakers | Nike