جوانان لار در میزگرد رستاخیز: روش آموزش در مدارس مطلوب نیست

عنوانجوانان لار در میزگرد رستاخیز: روش آموزش در مدارس مطلوب نیست
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

شنبه ۹ بهمن ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۵۳۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعرستاخیز, لار, مدرسه ها, مقاله
متن کامل

برگزاری میزگردی برای رسیدگی به مشکلات جوانان در لار، انتقاد از سامانه ی آموزشی موجود در مدارس لار و خرابی راه های دسترسی شهرهای دیگر به لار.