جمشید شاه(۱۸-۱۹)

عنوانجمشید شاه(۱۸-۱۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمثقالی, فرشید
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٢-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٤٦

شماره صفحهص١٨-١٩
وضعیت رنگ

نقاشی(قلم فلزی و جوهر رنگی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, جمشید شاه, فرشید مثقالی, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
جمشید شاه(۱۸-۱۹)